Verwijzers

Wanneer en naar wie verwijzen:

– Generalistische basis-ggz (gb-ggz)
U verwijst cliënten naar de generalistische basis-ggz bij (een vermoeden van) een psychische stoornis. Het gaat om psychische stoornissen met een DSM-classificatie met matige tot ernstige, niet complexe psychische problematiek. In de gb-ggz geeft de behandelaar een generalistische behandeling, inclusief de daarbij behorende diagnostiek en/of begeleiding.

– Gespecialiseerde ggz (g-ggz)
U verwijst cliënten naar de gespecialiseerde ggz (g-ggz) bij (een vermoeden van) een psychische stoornis met een DSM-classificatie met een (recidiverende) ernstige lijdensdruk en beperkingen in het functioneren. De problematiek is doorgaans complex, instabiel, langdurend, grijpt in op meerdere terreinen en/of is verweven met persoonlijkheidsproblematiek. In de g-ggz geeft de psychotherapeut of klinisch (neuro) psycholoog een gespecialiseerde, in de regel langerdurende behandeling, inclusief de daarbij behorende (psycho)diagnostiek.

U verwijst naar een (vrijgevestigde) psychiater of ggz-instelling als de cliënt opgenomen moet worden, medicatie(-advies) behoeft, er sprake is van crisis, gevaar voor suïcide, zeer ernstige psychiatrische aandoeningen zoals psychose/psychotische aandoeningen, schizofrenie, verslavingsproblematiek, et cetera.

In de landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisartsen, gb-ggz en g-ggz kunt u de afspraken over verwijzing nalezen.

Wat gebeurt er na de verwijzing?

Als een cliënt zich aanmeldt voor behandeling gaat de psychotherapeut na of de zorg is geïndiceerd, of de verwijzing klopt en geeft tevens aan of er een wachttijd is. Indien de cliënt in een ander echelon of bij een andere behandelaar beter op zijn plaats is, zal hij of zij de cliënt naar u terugverwijzen. De psycholoog of psychotherapeut informeert u als verwijzer als de behandeling is gestart en/of is afgerond en indien nodig stemt hij een eventuele vervolgbehandeling of nazorg met u af.

Wat moet er in de verwijsbrief?

In de verwijsbrief dient u te vermelden dat het gaat om een (vermoeden van een) psychische stoornis en dat u verwijst naar de gb-ggz of naar de g-ggz. U hoeft dus niet aan te geven welke stoornis u vermoedt; dat mag uiteraard wel. Tevens dienen in het kader van de wet- en regelgeving vermeld te worden: datum verwijzing, naam en functie van de verwijzer, AGB-code van de verwijzer, stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer en gegevens van de cliënt (naw-gegevens en geboortedatum). Als deze gegevens ontbreken, zal de psycholoog of psychotherapeut u vragen om de gegevens aan te vullen.