Wet- en regelgeving

Beroepsgeheim

Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim, zoals in de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) staat beschreven, en heb zodoende geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik mag alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. Het beroepsgeheim mag enkel in noodsituaties geschonden worden, bijvoorbeeld wanneer u of anderen in gevaar zijn.

Ook ben ik als behandelaar verplicht mij aan de Beroepscode voor Psychologen te houden. U kunt deze beroepscode vinden op de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

Tevens heb ik de verplichting om maandelijks te overleggen met een vaste groep collega’s. Tijdens deze intervisie worden op geanonimiseerde wijze behandelingen besproken.

Wettelijk is het tevens vereist dat er in het geval van plotselinge afwezigheid, voor wat betreft psychologische behandelingen, waarneming geregeld is door collega’s. Indien nodig kunt u deze website raadplegen voor eventuele waarneming.

Wanneer u niet wilt dat de verzekeraar op de hoogte is van uw problemen, is het mogelijk om met een privacyverklaring en de verwijsbrief van de huisarts een machtiging van uw verzekeraar te vragen om zonder het verstrekken van gegevens toch een vergoeding te krijgen. Verzekeraars zijn dit echter nog niet gewend. Het hulpverleningsproces kan hierdoor vertraging oplopen.

Dossier

Van elke cliënt wordt een dossier bijgehouden. U mag uw dossier inzien en verzoeken om een kopie. U mag wel informatie aan uw dossier toevoegen, maar u mag er niets uithalen. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen. Hier moet u dan een schriftelijk verzoek voor indienen. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk en met uw toestemming is gegeven door anderen.

Klachtenregeling

Indien u om de één of andere reden niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit te bespreken met mij. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling of van mij als therapeut of hebt u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Het bespreken van onvrede blijkt vaak – achteraf – juist veel op te leveren. Indien dit bespreken niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kunt u contact opnemen met onderstaande.

Voor het aanvragen van bemiddeling

LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
Maliebaan 50b
3581 CS Utrecht
Tel: (030) 236 43 38

Voor het indienen van een tuchtklacht

Klachtencommissie LVVP
T.a.v. mr M.J.J. de Ridder
Postbus 13086
3507 LB Utrecht